ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์


28 ปี ปาฐกถา
ป๋วย อึ๊งภากรณ์


โดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 ปี ปาฐกถาพิเศษ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 14

พิศ(ษ) ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี"
โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

วันที่ 9 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 13

การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม
โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม

วันที่ 8 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 12

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

วันที่ 9 มี.ค. 2554

ครั้งที่ 11

ลัทธิชาตินิยมไทยสยามกับกัมพูชา : ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน)
โดย อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

วันที่ 9 มี.ค. 2552

ครั้งที่ 10

จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม
โดย ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

วันที่ 9 มี.ค. 2550

ครั้งที่ 9

ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม : ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง สังคมไทย
โดย ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ี

วันที่ 9 มี.ค. 2548

ครั้งที่ 8

การบริหารสังคม : ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก
โดย นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

วันที่ 7 มี.ค. 2546

ครั้งที่ 7

สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม
โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

วันที่ 9 มี.ค. 2544

ครั้งที่ 6

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม (สังคมสันติประชาธรรม)
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

วันที่ 9 มี.ค. 2541

ครั้งที่ 5

รากฐานชีวิต
โดย ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

วันที่ 9 มี.ค. 2538

ครั้งที่ 4

วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย ทดสอบการดพเนินงานของ
โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

วันที่ 9 มี.ค. 2536

ครั้งที่ 3

วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาการสังคมไทย
โดย ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

วันที่ 7 ก.ย. 2533

ครั้งที่ 2

เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ศ.เสน่ห์ จามริก

วันที่ 9 มี.ค. 2532

ครั้งที่ 1

เกษตรกรกับรัฐ
โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา

แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา
โดย ศ.นิคม จันทรวิทุ

วันที่ 27 ก.พ. 2530