ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 ในวันตามกำหนดการด้านล่างนี้
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.30 - 15.30 น. ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรวบรวมบทปาฐกถาทั้งหมดมาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มต่อไป


กำหนดการ


“การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ”

โดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
20 เมษายน 2558  

“กำเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย”

โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.
18 พฤษภาคม 2558  

“สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ”

โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
22 มิถุนายน 2558  

“การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ”

โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 กรกฎาคม 2558

“จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?”

โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 สิงหาคม 2558  

“การศึกษากับยาพิษแอบแฝง”

โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14 กันยายน 2558  

“ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์”

โดย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการนิตยสารช่อการะเกด ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
19 ตุลาคม 2558  

“รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
23 พฤศจิกายน 2558  

“ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย”

โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 ธันวาคม 2558  

“เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์”

โดย อ.จอน อึ๊งภากรณ์
ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
11 มกราคม 2559